Informatică, Tehnologia Informaţiei,
Matematică şi Fizică

Filologie

Ştiinţele Educaţiei

Informatică, Tehnologia Informaţiei, Matematică şi Fizică

“În anul 2011 ia ființă, în cadrul Facultății de Litere şi Științe, departamentul TIMF (Tehnologia Informației, Matematică şi Fizică). Noul departament se formează prin fuziunea catedrelor de Matematică, Informatică şi Fizică, la propunerea conf. dr. Cristian Marinoiu, decanul facultății, în cadrul unui amplu proces desfășurat la nivel național de reorganizare a structurii facultăților pe  departamente. În timp ce catedrele de Matematică şi Fizică au funcționat în instituție încă de la înființarea sa, catedra de Informatică a luat ființă, în 1990, prin stăruința şi efortul prof. dr. ing. Liviu Dumitraşcu, pe atunci  șeful colectivului de Informatică, din cadrul catedrei FEAI (Fizică, Electrotehnică, Automatică, Informatică). Cu această ocazie au fost repartizate catedrei de Informatică spațiile de lucru ale fostului Centru de Calcul al IPG (Institutul de Petrol-Gaze din Ploiești). Un sprijin consistent în acest sens a fost acordat de domnul profesor dr. ing. Stelian Dumitrescu, șeful catedrei FEAI şi fost rector al universității. În perioada 1990-2011, cele trei catedre au fost conduse de următorii șefi de catedră:

 • La catedra de Matematică: lector dr. Ion Necşulescu, conf. dr. Miron Oprea, prof. dr. Alexandru Petcu, conf. dr. Dinu Tănase, conf. dr. Rafail Mihai Pascu;
 • La catedra de Fizică: șef lucrări dr. Stelian Ioniţă, conf. dr. Moşescu Nicolae, lector dr. Mihai Hotinceanu;
 • La catedra de Informatică: prof dr. ing. Liviu Dumitraşcu, prof. dr. ing. Ionuţ Lambrescu, conf. dr. Gabriela Moise.

În anul 2014, la propunerea directorului de departament, doamna conf. dr. Gabriela Moise, este adăugat în titulatura departamentului şi cuvântul Informatică, noul nume fiind Informatică, Tehnologia Informației, Matematică și Fizică (ITIMF). Motivația acestui demers a fost aceea de a reflecta în denumirea departamentului responsabilitatea sa în coordonarea programelor de studii Informatică (licență) şi Tehnologii Avansate pentru Prelucrarea Informației (master), precum și relevanța activității didactice şi de cercetare a membrilor săi în domeniul informatic. Membrii departamentului ITIMF desfășoară activități didactice pe domeniile specifice de competență, Matematică, Fizică, Informatică, la toate cele cinci facultăți ale universității.”

Conf. dr. inf. Cristian MARINOIU

În prezent, departamentul este coordonator a două programe de studii:

 • licență, specializarea Informatică, înființată în 1992, ultima re-acreditare 28 februarie 2023 (detalii aici);
 • masteratTehnologii Avansate pentru Prelucrarea Informației, înființat în 2004, ultima reacreditare 21 martie 2019 (detalii aici).

Departamentul a fost onorat să colaboreze cu distinși oameni de știință: Prof. dr. Fizician Basarab Nicolescu, Doctor Honoris Causa al UPG Ploiești, CS I Dr. Mat. Popa Nicolae, CS I Dr. Inf. Diaconescu Răzvan, Prof. Dr. Habil. Ariana Pitea.

Direcțiile de cercetare ale membrilor departamentului sunt în domeniile Informatică, Matematică și Fizică și rezultatele cercetărilor sunt publicate în articole științifice, cărți sau prezentate la manifestări științifice de prestigiu din țară sau străinătate. În cadrul departamentului sunt înființate Centrul de Cercetare CerTIMF (https://erris.gov.ro/CerTIMF) și laboratoare de cercetare în care se derulează proiecte de cercetare, dezvoltare și inovare cu implicarea cadrelor didactice ale departamentului și colaboratorilor acestora, studenților și masteranzilor universității. Departamentul colaborează cu universități și institute de cercetare și organizează periodic conferențe, workshop-uri și alte manifestări științifice naționale şi internaționale, cum ar fi: Simpozionul Computer Science & Education, Conferința Internațională de Geometrie Diferențială şi Aplicații, concursul studențesc 3ITC.

 

Tur virtual Departamentul ITIMF

 

 

Director departament:

 Lect. univ. dr. Baciu Anca

Consiliul departamentului:

Lect. univ. dr. Baciu Anca
Conf. univ. dr. Moise Gabriela
Lector univ. dr. Dragomir Elia
Lector univ. dr. Iancu Lidia
Lect. univ. dr. Ioniță Liviu

Hotărâri ale Consiliului Departamentului

Lista cadrelor didactice din departament

Prof. univ. dr. Lambrescu Ionuț
E-mail:  ilambrescu@upg-ploiesti.ro

Conf. univ. dr. Constantinescu Zoran
E-mail: zoran@upg-ploiesti.ro

Conf. univ. dr. Moise Gabriela
E-mail: gmoise@upg-ploiesti.ro

Conf. univ. dr. Nicoara Simona
E-mail: snicoara@upg-ploiesti.ro

Conf. univ. dr. Vîlcu Alina
E-mail: daniela.vilcu@upg-ploiesti.ro

Conf. univ. dr. Vlădoiu Monica
E-mail: mvladoiu@upg-ploiesti.ro

Lect. univ. dr. Aldescu Iuliana
E-mail: idobre@upg-ploiesti.ro

Lect. univ. dr. Baciu Anca
E-mail: abaciu@upg-ploiesti.ro

Lect. univ. dr. Boaca Tudor
E-mail: tboaca@upg-ploiesti.ro

Lect. univ. dr. Borsos Zoltan
E-mail: borzolh@upg-ploiesti.ro

Lect. univ. dr. Dragomir Elia
E-mail: elia.dragomir@upg-ploiesti.ro

Lect. univ. dr. Iancu Lidia
E-mail: lidia.iancu@upg-ploiesti.ro

Șef. lucr. dr. Ioniță Irina
E-mail: irinat@upg-ploiesti.ro

Lect. univ. dr. Ioniță Liviu
E-mail: iliviu@upg-ploiesti.ro

Lect. univ. dr. Iosif Alina
E-mail: emilia.iosif@upg-ploiesti.ro

Lect. univ. dr. Maniu Georgeta
E-mail:  georgeta.maniu@upg-ploiesti.ro

Lect. univ. dr. Nan Georgeta
E-mail: nangeorgeta@upg-ploiesti.ro

Lect. univ. dr. Necula Mihaela
E-mail: mnecula@upg-ploiesti.ro

Lect. univ. dr. Șchiopu Daniela
E-mail: dschiopu@upg-ploiesti.ro

Lect. univ. dr. Ștefan Alin
E-mail: nastefan@upg-ploiesti.ro

Lect. univ. dr. Tudor Liviana
E-mail: ltudor@upg-ploiesti.ro

Lect. univ. dr. Tudorică Daniela
E-mail: dtudorica@upg-ploiesti.ro

Asist. univ. dr. Nicolae Mihai
E-mail: mihai.nicolae@upg-ploiesti.ro

 


 

 

Profesori consultanți

Conf. univ. dr. Cristian Marinoiu
E-mail: cmarinoiu@upg-ploiesti.ro

Personal didactic auxiliar

Mihai Elena
E-mail: emihai@upg-ploiesti.ro

Pană Iulia
E-mail: ipana@upg-ploiesti.ro

Popa Vicențiu
E-mail: vicențiu.popa@upg-ploiesti.ro

Hasnas Isabela

E-mail: Isabela.hasnas@upg-ploiesti.ro

Filologie

Departamentul de Filologie a luat ființă în anul 2011, prin fuzionarea celor două catedre deja existente din anul 1992, Catedra de Filologie și cea de Limbi și Literaturi Străine. Această fuziune a fost rezultatul firesc al unei colaborări susținute între membrii celor două catedre, cadre didactice de excepție a căror activitate didactică și de cercetare a avut drept scop permanent pregătirea noilor generații de specialiști prin programe de licență și masterat.

       Pe lângă programele coordonate, și anume: două programe de licență (Limba și literatura română – Limba și literatura engleză / RE și Limba și literatura engleză – Limba și literatura franceză / EF) și două de masterat (Studii culturale românești în context european / SCRCE și Concepte și strategii de comunicare interculturală / CSCI), departamentul are un specific complex, membrii acestuia desfășurând activitate didactică în cadrul tuturor facultăților din universitate, la învățământul de zi și la distanță. De asemenea, o parte din membrii departamentului susțin ore de curs și seminar de limbă și literatură română în cadrul Anului Pregătitor, structură educațională adresată studenților  străini care vor să-și continue studiile universitare în țara noastră.

            Misiunea departamentului este în concordanță cu cerințele epocii globalizării în care comunicarea și diversitatea culturală și lingvistică devin coordonate esențiale. Membrii departamentului sunt în permanență implicați în atragerea studenților în activități didactice, de cercetare și extra-curriculare menite să le faciliteze înțelegerea fenomenelor complexe ale lumii contemporane dar și accesul pe piața muncii în contextul competiției din domeniile abordate.

    Un obiectiv asumat de membrii departamentului este creșterea vizibilității performanțelor științifice și de creativitate pe plan național și internațional prin publicarea de lucrări științifice în reviste și cărți de specialitate, precum și participarea cu lucrări la manifestări științifice de prestigiu din țară și străinătate. Începând din anul 2008 departamentul organizează conferințe științifice internaționale bienale, în colaborare cu universități de prestigiu din țară și străinătate, contribuind astfel la promovarea imaginii universității în mediul academic național și internațional.

      Direcțiile de cercetare științifică ale departamentului (identitate și comunicare interculturală, etnologie și folclor, literatură și teoria criticii, lingvistică, didactică, etc.) au suscitat interesul studenților și au facilitat organizarea unor conferințe studențești cu ecou deosebit în mediul academic.

       Membrii departamentului au fost și sunt în continuare implicați în numeroase mobilități Erasmus, burse internaționale și lectorate de limba română, activități prin intermediul cărora contribuie în mod esențial la promovarea imaginii Universității Petrol – Gaze din Ploiești pe plan  național și internațional.

Director departament:

Conf. univ. dr. Iridon Cristina

Consiliul departamentului:

Conf. univ. dr. Costea Diana

Conf. univ. dr. Netedu Loredana

Conf. univ. dr. Nica Marius

Conf. univ. dr. Roșca Alina

Lista cadrelor didactice din departament

Profesori consultanți

Prof.univ. dr. Tomescu Emilia Domnița

E-mail: domnita_tomescu@yahoo.com

Conf. univ. dr. Coculescu Steluța

E-mail: steluta_coculescu@hotmail.com

Conf. univ. dr. Presadă Diana
E-mail: dianapresada@yahoo.com

Dr. Bucur Silviu Ciprian

E-mail: s_bucur_2004@yahoo.com

Prof. gr. I dr. Bărbuceanu Sorina

E-mail: sorina.barbuceanu@gmail.com

Prof. gr. I dr. Dobre Anca Elena

E-mail: ancastefandobre@gmail.com

Prof. gr. I dr. Rădulescu Ioana Maria

E-mail: oanaradulescu93@yahoo.com

Personal didactic auxiliar

Secretar Departament Filologie Cosma Klarisa Elena
E-mail:  cosmaklarisa@yahoo.com

Tehnician Departament Filologie Dobriță Marius Ioan
E-mail:  marius.dobrita@yahoo.com

Ştiinţele educaţiei

Departamentul ŞTIINTELE EDUCAŢIEI a luat ființă prin hotărârea Senatului nr. 1720/11.07.2011 ce prevedea modificarea organigramei Universităţii Petrol-Gaze. Acesta s-a constituit prin desființarea Catedrei de ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI, catedră ce coordona, la acel moment, două programe de studii de licență PEDAGOGIE şi PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI  PRIMAR ŞI PREŞCOLAR şi trei programe de studii de master: MANAGEMENT EDUCAŢIONAL ŞI INTEGRARE EUROPEANĂ, CONSILIERE ŞCOLARĂ ŞI DEZVOLTAREA CARIEREI şi MASTERPROF – PROFESORI COMPETENŢI PENTRU SOCIETATEA CUNOAŞTERII  (DIDACTICĂ ŞI DIDACTICI DE SPECIALITATE), organizate în domeniul fundamental ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI, în cadrul Facultăţii de Litere şi Ştiinţe.

    Începând cu anul universitar 2014-2015, conform hotărârii Senatului 245/06.03.2014 privind reorganizarea Facultăţii de Ştiinţe Economice, Departamentului Ştiinţele Educaţiei i s-a alăturat colectivul de Ştiinţe Juridice şi Administrative.

În prezent, departamentul este coordonator a patru programe de studii de licenţă:

 • ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ;
 • ASISTENŢĂ MANAGERIALĂ ŞI ADMINISTRATIVĂ;
 • PEDAGOGIE;
 • PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR;

şi trei programe de studii de master:

 • ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI INTEGRARE EUROPEANĂ;
 • CONSILIERE ŞCOLARĂ ŞI DEZVOLTAREA CARIEREI;
 • MANAGEMENT EDUCAŢIONAL ŞI INTEGRARE EUROPEANĂ.

Totodată, Departamentul Ştiinţele Educaţiei coordonează derularea a trei programe de formare continuă acredidate CNFPIP:

 • Provocări şi constrângeri în educaţia nonformală;
 • Facilitarea învăţării elevilor: deprinderi fundamentale, strategii didactice;
 • Dezvoltarea competenţelor de cercetare a cadrelor didactice în vederea gradului didactic I.

      Direcțiile de cercetare ale membrilor departamentului sunt în domeniile Ştiinţe ale educaţiei, Psihologie şi ştiinţe comportamentale, Ştiinţe juridice, iar rezultatele cercetărilor sunt publicate în articole științifice, cărți sau prezentate la manifestări științifice de prestigiu din țară şi din străinătate.

         În cadrul departamentului se derulează proiecte de cercetare, dezvoltare și inovare cu implicarea cadrelor didactice, dar şi a studenților și masteranzilor.

        Clic aici pentru detalii - proiecte 2021

        Clic aici pentru detalii - proiecte 2022

    Departamentul ŞTIINTELE EDUCAŢIEI  colaborează cu universități și institute de cercetare și organizează periodic conferințe, workshop-uri și alte manifestări științifice naționale şi internaționale (“Education and Psychology Challenges – Teachers for the Knowledge Society”).

Director departament:

Conf. univ. dr.  Safta Cristina Georgiana

Consiliul departamentului:

Prof. univ. dr. Suditu Mihaela

Conf. univ. dr. Mărgărițoiu Alina

Conf. univ. dr. Apostolache Mihaela Adina

Conf. univ. dr. Iurea Corina

Lista cadrelor didactice din departament

Profesori consultanți

Prof. univ. dr. Calcan Gheorghe

E-mail: calcangheorghe@yahoo.com

   

Doctor Ilie Mariana

E-mail: prahovailiemimi@yahoo.ro

Prof. dr. grad I Leotescu Raluca Ionusa

E-mail: raluca.leotescu@yahoo.com

   

Doctor  Bobocea Mariana

E-mail: boboceam@gmail.com

Prof. dr. grad I Badea Ovidiu Ionuț

E-mail: ovidiubadeaph@gmail.com

   

Doctor Ilie Diana

E-mail: dianamaria.ilie@yahoo.com

Prof. dr. grad I Tudor Mihaela

E-mail: mikitudor11@gmail.com

   

Doctor Marinescu Delia Mihaela

E-mail: delia.marinescu@ymail.com

Prof. dr. grad I Matei Coralia Elena

E-mail: coralia_matei@yahoo.com

   

Doctor Vasile Anna Maria

E-mail: anna.vasile@mail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personal didactic auxiliar

Neagu Iuliana
E-mail:  iuliana.neagu@upg-ploiesti.ro